Постъпване


НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Тази наредба определя реда и условията за прием на деца в детскитеградини на територията на община Несебър.

Чл. 2. (1) В общинските детски градини се отглеждат, възпитават,социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в първиклас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищнообразование.

(2) Предучилищното образование в детските градини на територията наобщина Несебър се осъществява при целодневна, полудневна, почасова илисамостоятелна организация.

(3) В общинските детски градини може да се разкриват яслени групи заотглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст.

 

Глава втора

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМАНЕТО И ПОСТЪПВАНЕТО НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИГРАДИНИ

 

Чл. 3. (1) Децата постъпват в общинските детски градини пожелание на родителите, не по-рано от учебната година, която започва в годинатана навършване на тригодишна възраст.

(2) Децата задължително постъпват в детската градина или в училище сподготвителна група от началото на учебната година, в която навършватпетгодишна възраст.

(3) Задължителното предучилищно образование на територията на общинаНесебър се осъществява от детските градини.

(4) Родителите избират детската градина за задължително предучилищнообразование на детето.

(5) По преценка на родителите и/или при липса на яслена група всъответното населено място и при наличие на свободни места, децата може да постъпят,по реда на настоящата наредба, в общинска детската градина и при навършени 2години към началото на учебната година на постъпването.

(6) В яслените групи може да постъпват деца от 10-месечна до тригодишнавъзраст.

(7) Постъпването на децата в общинските детски градини се осъществявацелогодишно.

Чл. 4. (1)  отменена  с реш. № 704 от Пр. №29/20.09.2022 г./

 (2) /Отменена с решение № 826  отПротокол № 30/12.09.2018 г./.

Чл. 5. (1) Приемът на деца в общинските детски градини сеорганизира:

 1. за всяка предстояща учебна година;
 2. през текущата учебна година.

(2) Приемът на деца за предстояща учебна година се извършва за новите групи,които се сформират от началото на предстоящата учебна година в детскатаградина:

 1. за деца в първа възрастова група, които постъпват за първи път в детската градина;
 2. яслени групи, ако дотогава няма такива в детската градина;
 3. групи за деца в трета възрастова група – подготвителни групи, които се откриват в училищата;
 4. групи за деца във втора, трета и четвърта възрастова група, ако за предстоящата учебна година е планирано откриването на нова група/групи за определена възрастова група.

(3) Приемът на деца през текущата учебна година се извършва за всички групи вдетската градина, при наличие на свободни места.

 

Глава трета

ПРИЕМ НА ДЕЦА ЗА ПРЕДСТОЯЩА УЧЕБНА ГОДИНА

 

Чл. 6. (1) В срок до 1 март, общината изпраща в детските градинисписък на децата, които следва задължително да постъпят в групи за предучилищнаподготовка през предстоящата учебна година.

(2) В срок до 15 март на текущата календарна година, директорите наобщински детски градини определят по реда на чл. 60, ал. 1 от ЗПУО, запредстоящата учебна година:

 1. броя на групите в детската градина за предстоящата учебна година.
 2. броя на децата във всяка група.

(3) В срок до три работни дни от определянето на броя на групите и брояна децата по ал. 1, директорите на детските градини информират кмета наобщината.

(4) В срок до три работни дни от определянето на броя на групите и брояна децата по ал. 1, директорите на детските градини обявяват на видно място вдетската градина и на интернет страницата на детската градина групите и броя надецата за прием за предстоящата учебна година.

Чл. 7. В срок до седем работни дни от получаването на информацията по чл. 6,ал. 2, отдел „Образование” в община Несебър публикува в официалния сайт наобщината информация за групите и броя на децата за прием за предстоящата учебнагодина в детските градини на територията на община Несебър.

Чл. 8. (1) Родителите кандидатстват за прием на деца вобщинските детски градини за предстоящата учебна година от 1 април до 30 априлна текущата календарна година.

(2) Родителите подават на място в детската градина, следните документи:

1. /Изменена с решение № 826 от Протокол №30/12.09.2018 г./. Заявление за приемане по образец, утвърден от кмета наобщина Несебър.

2.удостоверение за раждане на детето (представя се в оригинал при подаване назаявлението за сверяване на данните).

3. /Допълнена с решение № 826 от Протокол №30/12.09.2018 г./ документи за удостоверяване на обстоятелства по чл. 10, ал. 1и/или т. 7.

4. заявление за вида на организация за детето в детската градина.

(3) Приемането и вписването във входящия дневник на детската градина надокументите по ал. 2 се извършва от директора или от определено от негодлъжностно лице. Редът за приемане и завеждане на документите се регламентира вПравилника за дейността на детската градина. Родителите получават задължителнопореден входящ номер от детската градина.

(4) Родителите носят отговорност за непълно или невярно подаденаинформация в документите за прием.

(5) Децата, посещаващи яслена група, кандидатстват за първа възрастовагрупа на обща основание с децата, които не посещават яслена група.

Чл. 9. Класирането се извършва в срок от 2 май до 10 май от комисия,определена със заповед на директора на детската градина.

Чл. 10. (1) В случаите, когато кандидатстващите за определенадетска градина деца, са повече от определените места, се прилагат следнитекритерии:

 1. дете с трайни увреждания над 50 %;
 2. дете с двама починали родители;
 3. дете с един починал родител;
 4. трето и следващи деца в многодетно семейство;
 5. близост до местоживеенето на семейството;
 6. дете, на което поне единият родител е с постоянна адресна регистрация в населеното място, където се намира детската градина/училището;
 7. дете от семейство, в което поне единият родител е работещ на безсрочен трудов договор;

(2) Критериите по ал. 1 се прилагат в посочения ред.

(3) /Изменя и допълва с решение № 826 отПртокол № 30/12.09.2018 г./ Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и т. 7 сеудостоверяват със съответните документи, издадени от компетентен орган, иприложени към заявлението за кандидатстване.

(4) В случаите, когато кандидатстващи за определена детска градина децаотговарят на равен брой критерии по ал. 1, се прилагат допълнителни критерии,определени в Правилника за дейността на детската градина.

(5) /Нова срешение № 826 от Протокол № 30/12.09.2018 г./ Обстоятелствата по ал. 1, т. 2,3, 4, 5 и 6 се удостоверяват по служебен път от отдел „ГРАО“.

Чл. 11. (1) Приемането на деца над определения брой се извършвапри спазване на разпоредбите на държавния образователен стандарт за финансиранена институциите и държавния образователен стандарт за физическата среда иинформационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата ицентровете за подкрепа за личностно развитие, в следните случаи:

1. в подготвителни групи, когато са единствени в населеното място;

2. в подготвителни групи, при промяна на местоживеенето на родителите.

(2) Приемането на деца по ал. 1 се извършва с разрешение на кмета наобщината, по мотивирано предложение на директора на детската градина в срок до20 април.

Чл. 12. (1) Директорът на детската градина определя със заповедвида на организация на групите и вида на организация на отделни деца започасова и самостоятелна организация, след съгласуване с финансиращия орган.

(2) В срок до 20 май директорът на детската градина разпределя децата погрупи и утвърждава списъците на приетите деца по групи и на приетите деца започасова и самостоятелна организация.

(3) При недостатъчен брой за сформиране на отделна група в съответнатавъзрастова група (първа, втора, трета подготвителна, четвърта подготвителна), вдетските градини може да се сформират разновъзрастови (смесени) групи.

Чл. 13. Списъците с имената на приетите деца, по групи, без лични данни, инезаетите места, се обявяват на 21 май на видно място в детската градина и сепубликуват на интернет страницата на институцията и/или на официалния сайт наобщина Несебър в срок до 23 май.

Чл. 14. (1) Родителите кандидатстват за попълване на незаетитеместа по реда на чл. 8, при условия и ред, определени в Правилника за дейносттана детската градина.

(2) Изборът на вида на организацията се осъществява в рамките на групите,утвърдени по реда на чл. 12, ал. 2.

Чл. 15. Децата, които навършват двегодишна възраст към началото напредстоящата учебна година, се приемат в първа възрастова група по желание народителите, при следните условия:

 1. при липса на яслена група в населеното място – на общо основание с децата, навършващи тригодишна възраст в годината на започване на предстоящата учебна година, по реда на настоящата наредба;
 2. при наличие на яслена група в населеното място – при наличие на свободни места по чл. 18, по реда на настоящата наредба.

Чл. 16. Записването на приетите деца се извършва до 20 юни на място вдетската градина.

Чл. 17. (1) При записване на приетите деца, родителите подаватследните документи:

 1. заявление за записване в детската градина;
 2. декларация за информирано съгласие, след запознаване с Правилника за дейността на детската градина;
 3. за децата, приети в първа възрастова група - декларация за датата, от която желаят детето да постъпи в детската градина, но не по-рано от 15 септември и не по-късно от 1 октомври;
 4. за децата, приети в подготвителна група – декларация, че детето ще постъпи в детската градина от 15 септември и, че ще осигури присъствието на детето в групата в учебно време;

(2) При записване на детето, директорът или определено от него лице отекипа на детската градина, запознава родителите с:

1. необходимите документи за постъпване на детето;

2. Правилника за дейността на детската градина;

Чл. 18(1) След записване на приетите деца, директорът надетската градина определя свободните места за предстоящата учебна година пореда на чл. 60, ал. 3 от ЗПУО.

(2) Свободните места по ал. 1 се обявяват на видно място в детскатаградина и в интернет страницата на институцията в срок до 5 юли.

(3) В срок до три работни дни от обявяването на свободните места по редана чл. 7, директорът на детската градина изпраща в община Несебър сведение засвободните места за предстоящата учебна година. В срок до три работни дни отполучаването на информацията, дирекция/отдел „Образование” в община Несебърпубликува информацията за свободните места в общинските детски градини запредстоящата учебна година в официалния сайт на общината.

(4) Кандидатстването за местата по ал. 1 става по реда на настоящатанаредба, в срокове, определени от детската градина.

Чл. 19. (1) Приетите деца в яслена, първа и втора възрастова група постъпват вдетската градина от 15 септември до 1 октомври, по желание на родителите,декларирано писмено.

(2) Децата, приети в подготвителна група постъпват в детската градина от15 септември.

Чл. 20. (1) При постъпване на децата в детската градина,родителите представят следните задължителни документи:

1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревнибактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване надетето в детската градина.

3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок предипостъпване на детето в детската градина;

4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласноизискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България(ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразноболен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детскатаградина.

(2) При постъпване на децата в яслена група, родителите представятследните документи:

1. здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;

2. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии(шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от15 дни преди постъпване на детето в детската ясла;

3. изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок предипостъпване на детето в яслата;

4. изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите,извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;

5. данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласноизискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;

6. медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена отличния лекар на детето.

Чл. 21. Деца, на които не са извършени задължителните имунизации завъзрастта, могат да се приемат в детската градина, когато са налице трайнипротивопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от2005 г. за имунизациите в Република България

Чл. 22. При отсъствие на дете от детската градина повече от 10 дни,родителите представят бележка от личния лекар, че детето е здраво и че не ебило в контакт със заразно болен.

Чл. 23. При отсъствие на дете от детската градина за повече от един месец, сеизисква еднократно бактериологично изследване за патогенни чревнимикроорганизми с отрицателен резултат само по епидемични показания, а приотсъствие за повече от два месеца - еднократен отрицателен резултат за чревнипаразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката иконтрола на местните паразитолози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

Чл. 24. (1) Деца от яслена, първа и втора възрастова група, не постъпили вопределения по чл.19, ал1 срок, губят мястото си в детската градина.

(2) За деца от подготвителна група, не постъпили от 15 септември, в срокдо 30 септември, след проверка на причините и писмено известие до родителите,директорът на детската градина прави мотивирано предложение до кмета наобщината за налагане на мерки на родителите по реда на ЗПУО.

(3) В срок до 30 септември, директорът на детската градина изпраща сведение дообщина Несебър за децата, постъпили в подготвителна група.

Чл. 25. (1) Децата могат да отсъстват от детската градина след писменоуведомяване от родителя в срок, определен с Правилника за дейността на детскатаградина.

(2) Децата от подготвителна група, записани в целодневна, полудневна ипочасова организация, могат да отсъстват от детската градина:

1. по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документот компетентен орган;

2. по семейни причини – не повече от 10 дни за съответната учебнагодина, с писмено уведомяване от родителя в срок, определен с Правилника задейността на детската градина.

3. през времето на ваканциите, определени в училищното образование засъответната година със заповед на министъра на образованието и науката.

(3) При отсъствие на дете от подготвителна група извън реда, определен вал. 2, след проверка на причините и писмено известие до родителите, директорътна детската градина прави мотивирано предложение до кмета на общината заналагане на санкции на родителите по реда на ЗПУО.

 

 

Глава четвърта

ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА ПРЕЗ ТЕКУЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА

 

Чл. 26. (1) В срок до три работни дни от освобождаването им, директорът надетската градина обявява свободните места на видно място в детската градина и винтернет страницата на институцията.

(2) В срок до три работни дни от освобождаването им, директорът информираобщина Несебър за свободните места с писмо до кмета на общината.

(3) В срок до три работни дни от получаването на информацията по ал. 2,свободните места се обявяват на официалния сайт на община Несебър.

Чл. 27. (1) Кандидатстването за заемане на свободните места почл. 26, става по реда на чл. 8, ал. 3, в срок до пет работни дни от обявяванетона местата.

(2) Изборът на вида на организацията се осъществява в рамките на групите,утвърдени от директора по реда на чл. 60, ал. 1 от ЗПУО.

Чл. 28. Класирането се извършва по реда на чл. 9 и чл. 10, в срок до триработни дни след изтичане на срока за кандидатстване.

Чл. 29. Списъкът на приетите деца се обявява по реда на чл. 13, на следващияден след извършване на класирането.

Чл. 30. Записването и постъпването на децата става по реда на настоящатанаредба, в срокове, определени в Правилника за дейността на детската градина.

 

 

Глава пета

ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

 

Чл. 31. Децата в общинските детски градини могат да се преместват в другидетски градини или училища, в които се осъществява задължително предучилищнообразование, през цялата учебна година при наличие на свободни места вприемащата детска градина или училище.

Чл. 32. (1) Преместването на децата става по желание народителите, заявено писмено.

(2) Децата се преместват при спазване на следните условия и ред:

1. подаване на писмено заявление от родителите до директора наприемащата детска градина;

2. издаване на служебна бележка от директора до три работни дни, с коятопотвърждава приемането на детето за предучилищна подготовка.

(3) Служебната бележка по ал 2, т. 2 се представя от родителя заедно съсзаявлението за преместване на директора на детската градина, от която сепремества детето.

(4) До три работни дни директорът на детската градина, от която сепремества детето, предоставя на родителя следните документи:

1. удостоверение за преместване – за децата от подготвителна група;

2. медицинските документи на детето;

3. портфолиото на детето.

(5) До три работни дни от получаване на документите по ал. 4, директорътна приемащата детска градина информира писмено директора на детската градина,от която се премества детето, за неговото записване.

(6) До три работни дни от записването на детето, директорът на приемащатадетска градина уведомява за преместването на детето съответната община.

(7) Разпоредбите на ал. 5 и ал. 6 се прилагат само при преместване надеца от подготвителна група.

Чл. 33. Децата от подготвителна група могат да се преместват в друга детскаградина над определения брой при смяна на местоживеенето по реда на чл. 11.

Чл. 34. Децата постъпват в приемащата детска градина по реда на настоящатанаредба, в срокове, определени в Правилника за дейността на детската градина.

Чл. 35. (1) Децата в общинските детски градини могат да сепреместват от един вид организация в друг вид организация през учебната годинапо желание на родителите, заявено писмено.

(2) Преместването по ал. 1 се извършва от директора на детската градина.

 

 

Глава шеста

ОТПИСВАНЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

Чл. 36. (1) Децата се отписват от детската градина:

 1. по желание на родителите, заявено писмено, ако не подлежат на задължително предучилищно образование;
 2. при преместване в друга детска градина;
 3. от 1 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст, ако посещават яслена група;
 4. от 15 септември в годината, в която постъпват в първи клас.
 5. от 15 септември, в годината, в която навършват шестгодишна възраст и постъпват в първи клас по желание на родителите.

Чл. 37. (1) Отписването на децата от детската градина по чл. 36,т. 1 се извършва по следния ред:

1. подаване на писмено заявление от родителите до директора - по образецна детската градина или в свободна форма, към което се прилага декларация залипса на финансови задължения към детската градина;

2. до пет работни дни директорът на детската градина предоставя народителя медицинските документи и портфолиото на детето.

(2) Отписването на децата по чл. 36, т. 2 се извършва по реда на чл. 32,ал. 2 и ал. 3 на настоящата наредба.

(3) При отписването на децата от детската градина по чл. 36, т. 3 и т.4., директорът предоставя на родителите следните документи:

1. медицинските документи на детето – при отписване по т. 3 и т. 4;

2. удостоверение за задължително предучилищно образование и портфолиотона детето – при отписване по т. 4.

(4) Отписване на децата по чл. 36, т. 5 се извършва по следния ред:

1. подаване на писмено заявление от родителите до директора - по образец надетската градина или в свободна форма, не по-късно от 14 дни преди края научебното време 31 май;

2. установяване готовността на детето за училище в 14-дневен срок предикрая на учебното време;

3. при отписването, директорът предоставя на родителите удостоверение зазавършено предучилищно образование, медицинските документи и портфолиото надетето.

 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Тази наредба е приета с Решение на ОбС № 514 от протокол №16/12.05.2017г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местнотосамоуправление и местната администрация, чл. 59, ал. 1 от Закона запредучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, чл. 20 и чл. 21 от Наредба №26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детскитекухни и здравните изисквания към тях, чл. 4 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. заздравните изисквания към детските градини, и при спазване на чл. 26 и чл. 28 отЗакона за нормативните актове и чл. 75-79 от Административнопроцесуалниякодекс.

§ 2. Разпоредбите на глава втора се прилагат и в случаите, когато запредстояща учебна година за първи път се сформира яслена група.

§ 3. Контролът по прилагането на настоящата наредба се осъществява ототдел„Образование” в община Несебър.

§ 4. Навсякъде в наредбата думата „родител” да се разбира и в смисъла на„настойник”.

§ 5. Тази наредба влиза в сила от 16.06.2017 г. и може да бъде променяна идопълвана по реда на нейното приемане.

§ 6. Измененията и допълненията на наредбата приети с решение № 826 от протокол№ 30/12.09.2018 г. на общински съвет-Несебър публикувани на 19.10.2018 г., бр. 29-30/2012на в-к „Слънчев бряг прес“, влизат в сила на 23.10.2018 г. 

 § 7 нов с реш. № 704 от Пр. №29/20.09.2022 г./ Наредбата за изменение на Наредба за прием на деца вобщинските детски градини на територията на община Несебър, приета с решение № 704от Протокол 29/20.09.2022 г., влиза в сила от деня на публикуването нарешението, с което е приета в сайта на Общински съвет – Несебър.

 

Председател на Общински съвет-Несебър: Р. Кулев

 

 Документи
Документи при постъпване

Как децата могат да се борят с Covid-19
Как децата могат да се борят с Covid-19

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ /учебна 2023- 2024год/
ОБЯВА

Свободни места
Места за учубната 2023 - 2024г.

Списък на приетите деца за Учебната 2023/2024г.
Списък на приетите деца за Учебната 2023/2024г.

Свободни места
Свободни места за учебната 2023 - 2024 год

Списък на приетите деца за Учебната 2024/2025г.